Son Servera

Tornar Escoltar

Corporació municipal

Estructura interna de l'Ajuntament de Son Servera

La corporació municipal és l'estructura interna d'organització de l'Ajuntament. En aquesta secció us presentam quins organismes en formen i quines en són les seves funcions:

BATLIA

Sr. Antoni Servera Servera, president de l'Ajuntament, a qui correspon dirigir-lo i representar-lo, d'acord amb les competències que les lleis li atorguen.

El batle pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les que la llei declara indelegables, en la Junta de Govern i els regidors.

TINENTS DE BATLE

Els correspon substituir el batle en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos d'absència, malaltia o impediment del batle i en els supòsits de vacant de la Batlia.

Sr. José Barrientos Ruiz
Sra. Margarita Vives Andreu
Sra. Natalia Troya Isern
Sr. José Campins Ayuso
Sr. Rafael Àngel Valls Pascual

PLE

Òrgan municipal de màxima representació política, ja que en formen part el batle i tots els regidors, per la qual cosa la seva representativitat deriva directament de l'elecció popular.

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat format pel batle, que la presideix, i pels regidors elegits lliurement pel batle.

COMISSIONS INFORMATIVES

Òrgans col·legiats, de caràcter permanent, que tenen per objecte l'estudi, consulta, informe i emissió de dictàmens previs sobre tots els assumptes que s'hagin de tractar durant el ple.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Òrgan col·legiat de caràcter no permanent i amb funcions específiques de dictamen sobre els comptes anuals de la corporació, que s'han de sotmetre un cop a l'any a la seva consideració.

REGIDORIES

Àrees amb atribució per dirigir internament la gestió dels serveis i matèries pertinents.


 

 
 
Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears) Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101