Corporació municipal

Estructura interna de l'Ajuntament de Son Servera
 

La corporació municipal és l'estructura interna que manté l'organització de l'Ajuntament. En aquesta secció us presentam quins organismes formen aquesta estructura i quines en són les funcions.

  • BATLIA

Sra. Natalia Troya Isern

Presidenta de la corporació i a qui correspon dirigir l'Administració municipal, representar l'Ajuntament i totes aquelles competències que les lleis li atorguen.

La batlessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les que la llei declara indelegables, en la Junta de Govern i els regidors.

  • TINENTS DE BATLESSA

Sr. Antoni Servera Servera
Sra. Maria Arenas Zarco
Sra. Margalida Vives Andreu
Sr. Ramon Reus Brunet

Els correspon substituir la batlessa en les seves funcions, per ordre de nomenament, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions.

  • PLE

Òrgan municipal de màxima representació política, ja que en formen part la batlessa i tots els regidors, per la qual cosa la seva responsabilitat deriva directament de l'elecció popular.

  • JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat format per la batlessa, que la presideix, i pels regidors elegits lliurament per ella.

  • COMISSIONS INFORMATIVES

Òrgans col·legiats, de caràcter permanent, que tenen per objecte l'estudi, consulta, informe i emissió de dictàmens previs sobre tots els assumptes que s'hagin de tractar durant el ple.

  • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Òrgan col·legiat de caràcter no permanent i amb funcions específiques de dictamen sobre els comptes anuals de la corporació, que s'han de sotmetre un cop a l'any a la seva consideració.

  • REGIDORIES

Àrees amb atribució per dirigir internament la gestió dels serveis i matèries pertinents.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es