13. Taxa per recollida domiciliÓria dels residus s˛lids urbans i el seu tractament, transformaciˇ i transport

Article 1r Fonament i naturalesa

En ˙s de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituciˇ i per l'Article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de RŔgim Local, i deconformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marš, Regulador de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombreries, transferŔncia, transport i tractament dels residus s˛lids urbans que es regirÓ per aquesta ordenanša fiscal, les normes de les quals s'atenen al disposat en el article 57 del citat R.D.L.

Data de creaciˇ: 11 de enero de 2017
Data de publicaciˇ: 14 de enero de 2017

Fecha inicio : 01 de febrero de 2017

 

Plaša de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

TelŔfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es