16. Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o voravies de la via pública

Son Servera

Se produjo un error al procesar su petición.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es