Son Servera

Tornar Escoltar

Tramitació

Tramitació


Tramitació
Des d'aquesta secció podeu accedir a la informació general sobre els tràmits que podeu realitzar amb l'Ajuntament de Son Servera, així com als models de sol·licituds específics per a cadascun. Només cal que seleccioneu aquell que us interessa. Si en teniu dubtes, posau-vos en contacte amb nosaltres per telèfon (971567002) o per correu electrònic (ajuntament@ajsonservera.net), o bé de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, ubicada a l'Ajuntament, plaça de Sant Ignasi, num.1.

Els tràmits disponibles els següents:

Sol·licitud genèrica. Per descarregar-lo, premeu aquí.

Activitats

AC01. Llicència d'instal·lació d'activitats majors.
AC02. Llicència d'obertura d'activitats majors.
AC03. Llicència d'instal·lació d'activitats menors.
AC04. Llicència d'obertura d'activitats menors.
AC05. Llicència d'activitats innòcues.
AC06. Llicència de taxi.
AC07. Canvi de titular de llicència de taxi i/o substitució del vehicle.
AC08. Llicència d'activitats no permanents convalidables (fires i atraccions).
AC09. Canvi de titularitat de llicència d'activitats.
AC10. Llicència de publicitat dinàmica.

Gestió Tributària

GT1. Exempció de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
GT2. Bonificació de l'impost sobre béns immobles.
GT4. Devolució d'ingressos indeguts.
GT5. Certificats tributaris.
GT7. Ajornament o fraccionament de deutes. Compensació de deutes.

Urbanisme

CO1. Permís de connexió al clavegueram.
UR1. Llicència d'obra major .
UR2. Llicència d'obra menor .
UR3. Pròrroga d'obres.
UR4. Certificat de final d'obra.
UR5. Certificats urbanístics.

Medi Ambient

MA1. Llicència de tinença d'animals perillosos.
MA2. Comunitat de regants de Son Servera.
MA3. Inscripció en el registre d'animals potencialment perillosos

Ocupació de via pública

MR1. Autorització de parades en mercats.
VP1. Ocupació de via pública.
VP2. Llicència de gual.
VP3. Ocupació de via pública amb instal·lacions de temporada.

Padró i població

CA1. Noces civils.
PA1. Inscripció en el padró municipal.
PA2. Canvi de domicili.
PA3. Renovació del padró.
PA4. Baixa en el padró.
PA5. Autoritzacions d'empadronament.
PA6. Sol·licitud de certificat de reagrupació familiar.

Serveis Socials

SS1. Servei de teleassistència .
SS2. Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
SS3. Centre d'estades diürnes.
SS4. Ajuda a domicili.

Si desitjau realitzar d'altres tràmits no prevists anteriorment, utilitzau aquest model de sol·licitud genèrica. Per descarregar-lo, premeu aquí.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears) Telèfon:971 567 002 | Fax:971 568 101